WEEKEND  31 MEI

 
LLEZING UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, zaten de leerlingen bij elkaar. 
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak 
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 
Er verscheen hun iets dat op vuur leek en dat zich, in tongen verdeeld, 
op ieder van hen neerzette.  Zij werden allen vol van de heilige Geest 
en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest 
hun te vertolken gaf.  Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, 
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop 
en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. 
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: 
‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? 
Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken 
in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, 
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, 
van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte 
en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, 
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, 
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.’ 
Allen waren buiten zichzelf, wisten niet wat ervan te denken 
en zeiden tot elkaar: ‘Wat zou dit betekenen?’
 
VOORBEDE
Bidden we, voor wie leven in haat en ruzie, 
dat ze elkaar leren verstaan;
dat ze de pijn in de ogen van de ander zien.
Om de Geest van barmhartigheid...
 
Voor mensen die eenzaam zijn, 
dat zij aandacht mogen ervaren, die goed doet.
Om de Geest van troost en sterkte...
 
Voor alle volkeren, rassen en standen,
voor vriend en vijand, voor landgenoten en vreemdelingen.
Om de Geest van vrede en verdraagzaamheid...
 
Voor kinderen en jongeren in ons midden,
om de Geest van wijsheid en sterkte...
 
Geest van God, kom over ons en ontsteek in ons het vuur
dat het aanschijn van ons huis en onze straat vernieuwt,
geef dat wij de tekenen van deze tijd verstaan,
dat we leren van wat er gebeurt om ons heen
en dat we uw geest van mededogen zijn gang laten gaan.
  Laat ons niet moedeloos zijn maar vurig,
zoals Jezus was. Amen.

 


De volgende lectoren-instuif is op 2 maart
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.