(ZA 22 FEB: KAARBUURKES)


ZONDAG 23 FEBRUARI

 
PAULUS IN EEN BRIEF AAN DE KORINTIËS
Weet u niet dat u Gods tempel bent 
en dat de Geest van God in u woont? 
Als iemand de tempel van God te gronde richt, 
zal God hem te gronde richten. 
Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u. 
Laat niemand zichzelf iets wijs maken. 
Als iemand onder u wijs meent te zijn 
– wijs volgens de opvattingen van deze wereld – 
dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. 
Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. 
Er staat immers geschreven: 
Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid, 
en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen, 
Hij weet hoe vergeefs ze zijn. 
Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. 
Want alles is van u:
Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood, 
het heden of de toekomst, alles is van u; 
maar u bent van Christus, en Christus is van God. 
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor ons zelf,
dat we niet met gelijke munt de anderen betaald zetten,
dat we kwaad niet met kwaad vergelden,
dat we een ander mens die ons leed berokkent
toch kunnen respecteren..... Laat ons bidden.
 
Laten wij bidden voor ons zelf,
dat wij ondanks alle kwaad in deze wereld,
en ondanks alles wat wijzelf hebben geleden,
en wat anderen ons hebben aangedaan,
dat we elkaar toch blijven zien als kinderen van God.... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor ons zelf,
dat wij kwetsbaar durven zijn,
dat wij kunnen incasseren,
en dat wij aldus het geweld terugdringen 
en vredestichters zijn.... Laat ons bidden...
 
Goede God, in elke mens bent u aanwezig,
in arm en rijk, in vriend en vijand.
U leeft ook in ons en U geniet ervan - zo geloven wij -,
als wij de kansen benutten die U ons schenkt.
Blijf bij ons, in tijd en eeuwigheid!
 


  


De volgende lectoren-instuif is op 2 maart
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.