16 NOVEMBER
 

EERSTE LEZING UIT HET BOEK DANIEL 
Ik, Daniël, hoorde dit in een visioen 
dat ik ontving aan de Tigris:
Eens zal de grote vorst Michael opstaan 
om de kinderen van je volk te beschermen. 
Want het zal een tijd van nood zijn, 
zoals er eerder nog geen is geweest zolang er volken zijn. 
Maar al degenen van je volk, die in het boek staan opgetekend, 
zullen in die tijd worden gered. 
En velen van hen die slapen in het land van het stof, zullen ontwaken, 
sommigen om eeuwig te leven, 
anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. 
Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel 
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht 
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer. 
 
VOORBEDE
 
Laten wij bidden voor mensen die gebukt gaan onder angst en vrees. 
Voor allen die leven in het donker. 
Dat God en mensen licht mogen brengen in hun leven... Laat ons bidden,
 
Laten wij bidden voor mensen voor wie de wereld is vergaan. 
Voor hen die juist díe medemens hebben verloren zonder wie zij niet kunnen bestaan. 
Dat de woestijn van hun leven opnieuw mag gaan bloeien.... Laat ons bidden,
 
Laten wij bidden voor mensen die door de hel gaan. 
Voor alle slachtoffers van de oorlog en geweld... Laat ons bidden,
 
Laten wij bidden voor onze dierbare doden, voor allen die rustig of strijdend, 
aan den lijve hebben meegemaakt wat het is, een vergankelijke mens te zijn. 
Dat zij de glorie van God aanschouwen... laat ons bidden,
 
Goede God, wij bidden U, dat de angst ons niet zal verlammen,
dat vrees en somberheid nooit de boventoon voeren,
maar dat we altijd mogen leven met een visioen van licht,
met de hoop dat al onze tijden uitmonden in de vrede van uw
eeuwigheid, amen.


De volgende lectoren-instuif is op 14 okt.
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.