WEEKEND 24 MAART

 

LEZING UIT HET BOEK EXODUS
Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader.
Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn 
en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Toen verscheen hem de engel in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. 
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde.
Hij dacht: ‘Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?’
Vanuit de doornstruik riep God: 
‘Mozes, Mozes.’ ‘Hier ben ik’, antwoordde hij.
Toen sprak God: ‘Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, 
want de plaats waar gij staat is heilige grond.’
Hij vervolgde: ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, 
de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden.
Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, 
om het weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim is, 
een land van melk en honing.
Ga er dus heen, Ik zend u naar Farao. 
Gij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.’
Maar Mozes sprak tot God: ‘Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: 
De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: 
Hoe is zijn naam? wat moet ik dan antwoorden?’
Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die is.
Dit moet gij de Israëlieten zeggen: 
Hij-is zendt mij tot u, de God van uw vaderen, de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob, zendt mij tot u.’
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor alle volkeren die hunkeren naar bevrijding.
Voor de miljoenen die niet over schoon drinkwater beschikken.
Voor alle kinderen die lijden onder de droogte... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor alle gelovigen,
dat God een kracht is die leven schept waar dood heerst,
en die licht ontsteekt waar het donker is... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor kinderen en jongeren
dat zij opgroeien met mededogen 
en oog hebben voor de slachtoffers van deze aarde... Laat ons bidden...
 
Heilige God, besta ook in ons leven
als een vuur dat niet verteert, 
als het hart van dit heelal dat het huilen van mensen hoort,
als de Geest die ons beweegt tot mededogen en heldendaden.
Wees God met ons, al onze dagen, tot in eeuwigheid, amen!
 


De volgende lectoren-instuif is op 29 april,
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 


ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.