KERKBIJDRAGE

De parochies Kunrade en Laurentius zijn gefuseerd onder de naam: parochie van de H.Laurentius.

Rekeningnummer ten behoeve van de kerkbijdrage: NL38 RABO 0154 8012 83

Het Kerkbestuur is van plan uit kostenoverwegingen een aantal bankrekeningen op te heffen. Wij verzoeken u dan ook om vermeld rekeningnummer te gaan gebruiken.
  
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond  geeft een bedrag aan van € 120,00 per jaar. Dit wordt ook wel de 'minimum Kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 110,00 of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.
Aangenomen wordt dat men minimaal vier jaar heeft meegedaan met de kerkbijdragen. In elk geval worden deze bijdragen in mindering gebracht op het te betalen bedrag.
 
 
Schenking aan de parochie kan volledig aftrekbaar zijn...
 
Een periodieke gift is fiscaal aftrekbaar (volledig zonder drempelbedrag) als deze wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en onze parochie (ANBI-instelling). Aan deze schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden. Het jaarlijks toegezegde bedrag kan hierna door de schenker overgemaakt worden. Wel geldt als voorwaarde dat de overeenkomst een looptijd heeft van minimaal vijf jaar. De periodieke gift mag wel eindigen bij eerder overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 
Alle voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Daar kunt u ook een formulier downloaden en invullen dat door de penningmeester van het kerkbestuur getekend wordt. Het RSIN van onze parochie is 860075345.