De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later

DERDE ZONDAG IN DE ADVENT 2001
© Ad Blijlevens, Heerlen 2001

DE VRAAG VAN JOHANNES

Het gesprek tussen Jezus en de leerlingen van Johannes de Doper waarvan wij getuige zijn in het evangelie van vandaag, boort midden in problemen die ook veel mensen van vandaag bezig houden. Het onderwerp van menige enquéte en van heel wat bezinningsbijeenkomsten en publicaties is een toepassing van de vraag van Johannes op ons. Johannes stelde de vraag: 'Bent U het die zou komen?' En wij worden om een antwoord gevraagd op de vraag:
'Wat betekent Jezus Messias voor U, voor jou?l De antwoorden die je daarop te horen krijgt, zijn haast onvoorstelbaar verschillend. En ze leggen vaak zonder pardon bloot, wat mensen beweegt of onberoerd laat aan dromen en fantasie~n, aan hoop en vertrouwen. Maar dikwijls zijn het ook uitingen van donkerte, wanhoop, cynisme, kilheid en vernietiging. Wat Jezus Messias voor u, voor jou betekent? Sommigen zeggen: Die ken ik niet. Jezus Messias? dat is iemand die 2000 jaar geleden aan een kruis werd geslagen en die, alle eeuwen door, wordt gekruisigd door mensen die zich christen noemen, maar die Hem verloochenen door leugens, oorlogen, geweld, hebzucht en falen.
Jezus Messias? Sommigen zeggen: Ach ja, dat is de grote wereldverbeteraar en revolutionair. Jezus Messias: Anderen zeggen: Dat heeft mij nog nooit iemand gevraagd, en u wilt mij in een valstrik lokken met zo'n vraag, die met miJn vrivéleven te maken heeft waarmee niemand iets te niaken heeft. Jezus Messias? Weer anderen antwoorden: Wat een merkwaardige vraag. Dat staat toch in de geloofsbelijdenis en in de gebeden waarmee wij al eeuwenlang te kennen geven dat wij bij de kerk en bij het ware christendom behoren.

Maar nu terug naar het evangelie. De leerlingen van Johannes de Doper komen op Jezus van Nazaret af en vragen: 'Bent U het die zou komen, of hebben wij een ander te verwachten?' Jezus spreekt in zijn antwoord in eerste instantie niet over zichzélf. Hij verwijst naar zijn zending en zijn taak. En de eerste lezing van vandaag - een gedeelte uit de Profeet Jesaia - schildert ons niet de persoon van Jezus Messias., Het antwoord van de bijbelse verkondiging levert ons geen materiaal waar mee wij ons een beeld van.Jezus Messias kunnen maken naar eigen smaak. Die eerste lezing en de woorden van Jezus dienen veeleer om onze voorstellingen en verwachtingen te onderzoeken en op hun juiste plaats te zetten. Jezus is Redder, Heiland, Verlosser, Bevrijder van zonde en ondergang. Zeker, daar gaat het om de bevrijding van héél de mens.
Maar wij mogen juist daarom de beteknis van Jezus Messias niet verengen tot één facet, hoe belangrijk dit ook is. Jezus Messias biedt bijvoorbeeld geen partijprogram. En als je zijn boodschap aanneemt, geeft die een vreugde die niet zonder meer samenvalt met wat wij louter menselijk daaronder verstaan. Het gaat om de zin van ons leven; en om die te ontdekken en de wegen te effenen om die na te streven is ommekeer nodig. 'Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt', zegt Jezus.

Ook voor ons is Jezus Messias de Komende. Want zijn heil moet zich steeds meer aan ons verwezenlijken. Hij is nabij in tekenen van bevrijding: overal waar goede dingen gebeuren; overal waar mensen iets van Gods goedheid uitstralen; overal waar in beelden en symbolen iets van die bevrijding tot uiting wordt gebracht, dus ook nu hier, in deze eucharistie.
Moge onze voorbereiding op Kerstmis en moge Kerstmis zelf ons blij doen uitzien naar de voltooiing van de komst van Jezus Messias in onze wereld. Vieren wij zo ook deze eucharistie. Dan zal God ons in Jezus Messias, in God-met-ons, steeds meer nabij zijn, in alle omstandigheden.