2019 - sacramentsdag © Harrie Brouwers, Voerendaal

JEZUS OF DONALD DUCK?De eerste communieantjes hebben na hun feest iets bijeengebracht voor kinderen uit het dorp die het financieel minder goed gaat. Ze brachten 564 euro bij elkaar. Dat is ook delen en breken. Dat hoort bij communie.

Op de ouderavond in januari kwam een vader me vertellen dat hij geschrokken was van een opmerking op het schoolplein van een moeder die de communie niet wilde vieren. “Ze liet het kind kiezen!` Dat kind kwam het trots vertellen...; trots, of school er toch enige onzekerheid achter? ‘Ik mocht van pappa en mamma zelf kiezen.’ zei het. ‘Ik mocht kiezen tussen de communie doen of meegaan naar Euro Disney!’ Zijn keuze was op dat laatste gevallen. Let wel. ik veroordeel dit niet. Als de ouders helemaal geen waarde zien in de eucharistie dan laat je je kind niet meedoen. Dat snap ik. En als het kind ziet hoe klasgenootjes een groot feest vieren dan stel je daar voor je eigen kind iets tegenover. Dat snap ik. Dat is ook goed. Ik hoop alleen. dat die ouders niet de illusie hebben dat ze hun kind vrij hebben gelaten. Het is eerder omgekocht. 
Vrijheid geven houdt in dat je vele wegen openhoudt voor het kind om te gaan; zowel in zijn politieke als in zijn amoureuze en spirituele keuzes. Meerdere wegen open laten is niet eenvoudig!

Waar het echt over moet gaan, is de vraag: is de eucharistie een waarde? Voegt het iets toe aan een mensenleven? Dat is de vraag op Sacramentsdag. De eucharistie zegt dit: God. de Onnoembare. de Ongrijpbare. de Onbegrijpelijke, de Grond en de Zin van wat er bestaat.... die God laat zich vinden in brood dat gebroken en gedeeld wordt. God bestaat in Liefde, in
onbaatzuchtigheíd. Het teken daarvoor bij uitstek is het laatste avondmaal van Jezus.

Ik denk dat de ouders en de kinderen die dit in ere houden een heel belangrijke bijdrage leveren aan hun eigen geluk en aan het welzijn van de wereld. De laatste zin van ons bestaan is niet ikke-ikke-ikke. het hoogste geluk is niet een barbecue aan de sauna of een ritje in de Tesla.... allemaal lekker, maar je leven en de wereld worden gered als we brood blijven breken en delen. en  God danken. Dat doen we vandaag in de straten van Voerendaal!

AFSLUITING PROCESSIE

'geven jullie hun maar te eten...!'

(Een jongere leest uit de krant, een andere uit de bijbel...)


VOORGANGER
Het is sacramentsdag.
We lezen, bijna 2000 jaar later,
het wonderlijke verhaal over een gigantische picnic met Jezus.
Geloven is: in het leven staan met twee verhalen:
het verhaal van het evangelie
en het verhaal uit de krant, van de buurvrouw en de kleinkinderen!
 
Ik wil ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’ lezen 
uit de bijbel..., rechts van mij!
en uit de krant..., links ban mij!
 
BIJBELLEZER
Evangelie van Lukas:
Maar het volk kwam het te weten en ging Hem achterna. 
Hij liet hen tot zich komen en sprak hun over het Rijk Gods. 
Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf naar Hem toe 
en zeiden: 'Stuur de mensen weg, 
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan 
om daar onderdak en voedsel te vinden, 
want hier zijn we op een eenzame plek.' 
 
KRANTENLEZER
De Limburger, januari 2018:
800 miljoen mensen op de wereld hebben te weinig te eten. 
Dat is ruim 10% van alle mensen. 
De toename komt door buurgeroorlogen.
De andere boosdoener is klimaatverandering. 
Heftige droogte en overstromingen hebben grote gevolgen 
voor 2,5 miljard kleine boeren.
Bij ons leven 384 duizend kinderen onder de armoedegrens. 
Suikers en verkeerde vetten leiden ook tot depressie, 
gestoorde geheugenfunctie en vermindert leervermogen.
 
BIJBELLEZER
Evangelie van Lukas:
De leerlingen zeiden tegen Jezus: 
'Stuur de mensen weg, dan kunnen ze in de dorpen in de omtrek
voedsel vinden!’ Maar Jezus antwoordde: 
'Geeft gij hun maar te eten.' 
'Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,' zeiden ze; 
'of wijzelf zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen.' 
 
KRANTENLEZER
Wikipedia, juni 2019:
In Nederland verdwijnt 13 procent van ons eten in de afvalbak, 
dat is ruim 40 kilo voedsel per persoon per jaar. 
Samen verspillen we in Nederland 700 miljoen kilo voedsel. 
Dat zijn duizenden vuilniswagens vol! 
Wereldwijd gaat een derde tot de helft van al het geproduceerde voedsel verloren, 
wat neerkomt op ongeveer 1,3 biljoen ton per jaar.
Dat gebeurt tijdens het oogsten, het opslaan, het vervoer, het verwerken 
en bij de consumenten thuis.
 
BIJBELLEZER
Evangelie van Lukas:
Jezus gelastte nu zijn leerlingen: 
'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.' 
Dat deden ze en ze lieten allen plaatsnemen. 
Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, 
sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, 
brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. 
Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, 
twaalf korven met brokken.
 
KRANTENLEZER
Parochiebode Voerendaal, voorjaar 2019.
Jongeren hielden in de vasten een actie voor de Voedselbank, 
nadat zij aan deze instelling een bezoek hadden gebracht. 
Behalve veel dozen vol etenswaar brachten ze ook nog eens 576,50 euro mee. 
De kinderen van Cortemich schonken aan de vastenactie maar liefst 1.476 euro. 
Zeventig gezinnen in ons dorp werden verrast met een paaspakket. 
de drie lectoren staan achter het altaar
LECTOR 1
Laten wij bidden
dat het breken en delen van brood, van water, wijn en vis,
van liefde en barmhartigheid
het teken mag blijven van Gods Nabijheid....
Laat ons bidden!
 
LECTOR 2
Bid voor mensen die al tientallen jaren een troosteloos
bestaan lijden in vluchtelingenkampen,
en vooral ook voor hun kinderen....
Laat ons bidden!
 
LECTOR 3
Laten wij bidden voor de opgroeiende generatie,
dat zij van de ouderen mag leren
dat je nooit voedsel mag weggooien
zolang een mens op aarde honger lijdt!
Laat ons bidden!
 
LECTOR 4
Laat het wonder opnieuw gebeuren:
dat wij werreldwijd ons dagelijks brood delen met elkaar:
uw koninkrijk op aarde... Laat ons bidden!
 
VOORGANGER
Zo bidden wij tot slot het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:
 
ALLEN: ONZE VADER