WEEKEND 15 MAART

 
LEZING UIT HET BOEK EXODUS
Tijdens hun tocht door de woestijn leden de mensen hevige dorst; 
zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: 
‘Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte 
als we toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven?’ 
Mozes klaagde zijn nood bij God: ‘Wat moet ik toch aan met dit volk? 
Ze staan op het punt mij te stenigen.’ 
God de Heer gaf Mozes ten antwoord: 
‘Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit, 
neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt 
en begeef u op weg. 
Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. 
Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken.’ 
Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. 
Hij noemde de plaats Massa en Meriba, Beproeving en Twist, 
vanwege de verwijten der Israëlieten 
en omdat zij de Almachtige hadden uitgedaagd door zich af te vragen: 
‘Is God nu bij ons of niet?’
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor alle mensen 
die het gevoel hebben dat hun leven 
geen zin en betekenis meer heeft...,
dat zij God leren kennen als de bron van alle liefde.... 
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor de Samaritanen van onze dagen,
voor mensen die bij voorbaat worden veracht,
dat zij mensen mogen ontmoeten die bezield zijn door Jezus’ geest.... 
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor allen die gebukt gaan onder vooroordelen
en afwijzing;
voor kinderen die opgroeien met voortdurende verwijten
en eisen waaraan ze niet kunnen voldoen;
dat zij mensen als Jezus tegenkomen.... Laat ons bidden...
 
Goede God, een mens kan niet bestaan zonder water,
maar nog minder zonder liefde. 
Laat uw Liefde de bron zijn
van levend water dat opborrelt en de wereld vruchtbaar maakt.
Beziel ons met uw Geest, alle dagen, tot in eeuwigheid.