Gemengd Koor  Jubilate Deo  VoerendaalFUSIE
De fusie van de beide kerkkoren, Kerkkoor Kunrade en Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, is een feit. Sinds oktober 2016 is er al een intensieve samenwerking geweest tussen beide kerkkoren. Op 20 april 2017 is bij beide koren een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het koor werd opgeheven. Vanaf 20 april 2017 is er nu dus een nieuw, groot koor. En de naam is: Gemengd Koor Jubilate Deo Voerendaal. 

IN MEMORIAM
CONSTANT SNIJDERS

1
3
4
5
6
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
01/15 
start stop bwd fwd

Constant werd geboren op Kerstavond 24 december 1929 op de Brommelerhof 
en overleed op 16  juni 2022 (sacramentsdag) in de achtertuin van die Brommelerhof,
de Brommeler Molen te Wjnandsrade. 
Hij was meer dan 70 jaar trouw actief bij de koren in Wijnandsrade, Kunrade en Voerendaal
in zowel de gemengde koren als ook bij de Gregoriaanse schola. Hiervoor werd hem op 23 december 1997
de Pauselijke  onderscheiding Pro Ecclesia uitgereikt. 
Na vele jaren verkering had Constant op 27-jarige leeftijd zijn grote liefde 
Loeke het ja-woord gegeven in de St. Clemenskerk te Hulsberg; 
Loeke  (Leontien) Kerckhoffs uit Arensgenhout-Hulsberg was bij die gelegenheid bijgestaan
door haar heerooms Keijbets en Spierts, samen met pastoor Wehrens uit Hulsberg en onder de zegen
van ‘heerbroer’ Jo Kerckhoffs.
Bij de gelegenheid van het Gouden Huwelijk dat werd gevierd in de Sint Stephanuskerk van Wijnandsrade
was pastoor Brouwers getooid in het mooie kazuifel dat Constant’s pa de parochie had geschonken
bij ‘zijn’ gouden bruiloft, hetgeen een apart cachet gaf aan deze viering.  
Samen met alle vijf kinderen en kleinkinderen (met aanhang telde de familie toen al 27 leden) werd er invulling gegeven
aan de eucharistie die werd opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor van Kunrade, waar Cons als medeoprichter  
al zong  vanaf de oprichting in 1958, enkele maanden nadat zij introkken in Huize Roosevelt aan de Valkenburgerweg
in Voerendaal-Kunrade.
Voordien had hij al een tiental jaren gezongen in Wijnandsrade en ook kort bij St. Caecilia  in Voerendaal.
Als feestmis werd de mis van ‘Hayden’ uitgevoerd, welke iedere feesteling bij het koor ten deel viel in die tijd.
Bij buitenkomst werd het gouden paar opgewacht door de Harmonie uit Wijnandsrade met een serenade.
De feestelijke voortzetting in de Remijs van Kasteel Hoensbroek , waar familie en genodigden
zich kostelijk amuseerden met de serenade die het koor uit Kunrade nog uitvoerde en de opgevoerde sketches
door kinderen en kleinkinderen gaven een beeld hoe in de achterliggende periode het echtpaar Snijders
hun kinderen de weg van het leven voorgingen door voorbeeld en liefde voor elkaar.
In aanwezigheid van het huidige (fusie)koor Jubilate Deo werd zijn begrafenis in de Laurentiuskerk opgeluisterd
met de Missa Brevis van Jacob de Haan onder leiding van Jo Jennekens.
Als afsluiting bij deze viering voerden zijn broers nog het ‘Panis Agnelicus’ uit onder begeleiding van Anja Hendrikx.

Namens alle koorleden wensen wij de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Een grote troost is voor hun, alsook voor ons als koorleden dat hij het leven ten volle geleefd heeft.

Vergeten doe niet
Je onthoudt alle fijne dingen
Je grootste troost zul je vinden
In dierbare herinneringen
 

Agnes Evers-Roemkens 
Weduwe van Harrie Evers. Geboren te Nieuwenhagen op 27 nov. 1930. Overleden te Voerendaal op 15 nov. 2020. 
Vanaf 1981 was Agnes actief bij de Alten, Haar buurvrouw Lies Veldman had haar weten over te halen. In die begintijd had  Agnes veel steun aan Els Koonen gehad. Els was heel stem- en nootvast en geleidelijk kon Agnes uit volle borst meezingen Na een onderbreking van 5 jaar maakte ze in 1996 haar rentree en bleef actief lid tot ze wegens tanende gezondheid bij de fusie in 2017 afscheid nam als zingend lid en werd benoemd tot erelid bij Jubilate Deo. Bij haar 25 jarig jubileum in 2010 tekenden we haar levensverhaal op dat nog na te lezen is in de Zangkal nr. 29 (St.Caecilia 2010)

 

Jo Verheggen
Op hoge leeftijd is Jo op 11 september 2019 van ons heengegaan. Hij was een bijzonder mens.
Na zijn vervroegd pensioen werd Jo op 57-jarige leeftijd in 1988 als organist aangesteld in de parochie Kunrade, later door een parochiefusie aangesteld in de parochie Laurentius te Voerendaal. Hij heeft hier 31 jaar voortreffelijk mogen functioneren.
Zijn inzet voor de orgelmuziek in concerten en in kerkdiensten was enorm groot. Als grondlegger van de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg wist hij de limburgse orgelwereld landelijke bekendheid te geven, en daarmee ook de limburgse organisten onder de aandacht te brengen. Tot op hoge leeftijd had hij de discipline en het plezier om dagelijks op het Kunraadse orgel te studeren.
Als organist had hij een speciale voorliefde voor Bach. Het is dan ook niet vreemd dat hij voor wat betreft zijn uitvaart maar één echte wens had: Bach's Koraal uit Cantate 192 'Nun danket alle Gott'.
Jo stelde weinig eisen en wist als geen ander overal iets positiefs te vinden.
Deze eigenschap zorgde ervoor dat hij behalve als organist en muzikaal steunpilaar van het begrafeniskoor ook zijn sporen verdiende als diplomaat tijdens de diverse vergaderingen.
Met zijn overwogen bewoordingen, geflankeerd door een rustige uitstraling, wist hij diverse keren overtuiging te doen overkomen.
Tot op het laatst heeft hij zich ingezet voor het behoud van het kerkorgel van Kunrade.
Uiteindelijk gaat dit orgel een mooie plek krijgen in de Laurentiuskerk. Jammer dat Jo dit zelf niet meer kan meemaken. Het overlijden van Jo heeft voor een grote leegte gezorgd; reken maar dat voor zijn herinnering een speciaal plekje in onze harten gereserveerd is. Jo bedankt!!!


 
Jan Dortu
Na een 25-jarig dirigentschap bij D`r Auwe Zank, later mannenkoor St.Remigius, was Jan Dortu eind 1969 gestart als dirigent van St.Caecilia, het kerkkoor van Voerendaal. In die eerste jaren waren het voornamelijk  Gregoriaanse uitvoeringen op de zondagmorgen met het toen nog mannenkoor.
In 1974 was hij mede grondlegger van het Gemengd  Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Voor dit repertoire kon Jan putten uit het muziekarchief van zijn oom Joseph dat hij na diens overlijden onder zijn hoede had genomen en geordend, om het naderhand over te dragen aan het “Limburgs” archief van Stichting Matty Niël in Maastricht. De avonden thuis bij Jan aan de Klimmenderstraat 30, waarbij als extra repetities het Gregoriaans van de volgende zondag werd doorgenomen, staan in onze herinneringen gegrift. Hierbij toonde zijn vrouw Jacqeline zich steeds als een goede gastvrouw.
Na zijn afscheid  in 1995 ging de mannengroep van St.Caecila onder leiding van Anja Hendrikx door met de gregoriaanse uitvoeringen, alsook met het gemengd koor, waarbij het “Dortu-repertoire” nog graag en veelvuldig gebruikt werd; vooral de Limburgs dialectstukken.
We zullen Jan in onze herinnering behouden als een gedreven en  vakkundige dirigent die met straffe hand de discipline  erin hield, maar ook na de repetities en uitvoeringen de gezelligheid met de nablijvers in ere hield en graag  zijn lievelingsdrankje de jonge klare nuttigde.Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet om zijn heengaan.
 GESCHIEDENIS
HIER leest u over de fusiepartner, het Sint Ceciliakoor van de Laurentiusparochie
en
HIER over de fusiepartner het kerkkoorvan Kunrade...! 

BESTUUR

Voorzitter:               Harry Huijts
Secretaris:               Liesbeth Peeters  - peetersliesbeth597@gmail.com
Penningmeester:    Lineke Jantzen   
Bestuurslid:             Edith Jussen
Bestuurslid:             José de Vlieger
Bestuurslid:             Theo Treuen